ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Αλλαγές στην Έκδοση Κάρτας Ελέγχου ΚαυσαερίωνBy
Galanosengineering
12 Ιαν 21
0
comment
Αλλαγές στην Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων

Μηχανογραφικά θα εκδίδεται η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων και θα περιλαμβάνονται σε αυτή συγκεκριμένα στοιχεία, καθώς και το αποτύπωμα του αναλυτή καυσαερίων.

Σχετική εγκύκλιος του υπ. Μεταφορών ορίζει τα παρακάτω:

Εφεξής και για λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος και μέχρι 31-12-2021, για την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) οποιουδήποτε οχήματος, καθορίζονται τα εξής:

1. Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η (β) σχετ. εγκύκλιος. Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) που έχουν εκδοθεί από τις Περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με τη (β) σχετ. εγκύκλιο ή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, χρησιμοποιούνται μέχρι 31-12-2021.

2. Η ΚΕΚ εκδίδεται μηχανογραφικά μετά από τον έλεγχο πού προβλέπεται στην (α) σχετ. κοινή υπουργική απόφαση, σε δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία του ν. 2052/92 (94 Α’), όπως ισχύει και εκτυπώνεται σε σελίδα Α4 (χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την μορφή, την ποιότητα του χαρτιού, τις δικλείδες ασφαλείας κ.λπ.).

Στο εκδοθέν έντυπο ΚΕΚ αποτυπώνονται (πινακοποιημένα ή σε ελεύθερο κείμενο) κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι στοιχεία:

α) Η Επωνυμία του ΚΤΕΟ ή του συνεργείου με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία, όπως: Όνομα — Διεύθυνση —Τηλέφωνο — Εmail— ΑΦΜ —ΔΟΥ

β) Τα πληροφοριακά στοιχεία όσον αφορά την αναγνώριση του οχήματος: Αριθμός κυκλοφορίας — Αριθμός πλαισίου (VΙΝ) -Τύπος οχήματος —Μοντέλο – Έτος κατασκευής/Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης —Αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων (όπως διαπιστώνονται από οπτικό έλεγχο του οδομετρητή)

γ) Τύπος κινητήρα, σύστημα εξάτμισης (Με καταλύτη ή όχι)

δ) Είδος καυσίμου

ε) Τα στοιχεία του πελάτη (ιδιοκτήτη, κατόχου ή προσκομίζοντος το όχημα), όπως: Όνομα — Διεύθυνση —Τηλέφωνο κ.λπ.

στ) Η ημερομηνία που διενεργήθηκε ο έλεγχος, καθώς και η ημερομηνία λήξης της ΚΕΚ

ζ) Οι τιμές των μετρηθέντων καυσαερίων, όπως αυτές αντλούνται από τους αναλυτές καυσαερίων και ειδικότερα:

ζα) Για τα βενζινοκίνητα οχήματα οι τιμές των μετρηθέντων ρύπων: CO (%) – ΗC (ppm) στο ρελαντί (στροφές/λεπτό 700 – 900) και σε υψηλές στροφές (στροφές ανά λεπτό 2500 ± 300), καθώς και η τιμή του συντελεστή «λ» (για τα καταλυτικά οχήματα) σε χαμηλές στροφές

ζβ) Για τα βενζινοκίνητα οχήματα που φέρουν ρυθμιζόμενο τριαδικό καταλύτη τα στοιχεία για τον έλεγχο αυτού

ζγ) Για το πετρελαιοκίνητα οχήματα η τιμή του συντελεστή απορρόφησης Κ (m-1)

η) Τα αποτελέσματα των ελέγχων με την ένδειξη «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής», όπου αντίστοιχα διαπιστώνεται συμφωνία ή ασυμφωνία μεταξύ των μετρηθέντων ρύπων σε σχέση με τα νομοθετημένα όρια εκπομπής

θ) Τα στοιχεία του ελεγκτή ΚΤΕΟ ή του αντίστοιχου τεχνίτη οχημάτων συνεργείου που πραγματοποίησε τον έλεγχο, όπως: Ονοματεπώνυμο — Κωδικός Ελεγκτή (για ΚΤΕΟ) ή Αριθμός Μητρώου (για συνεργεία)

Η ανωτέρω Μηχανογραφική έκδοση της ΚΕΚ συνοδεύεται από την εκτύπωση του αναλυτή καυσαερίων (αποτύπωμα), όταν η εκτύπωση του αναλυτή δεν πραγματοποιείται απευθείας σε έντυπο Α4.