ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Ανανεώσιμες: Νέα τροπολογία για παράταση προθεσμιών έργων, εγγυητικών κλπ • Το πλήρες κείμενο [πίνακας]By
Galanosengineering
11 Μαρ 22
0
comment
Ανανεώσιμες: Νέα τροπολογία για παράταση προθεσμιών έργων, εγγυητικών κλπ • Το πλήρες κείμενο [πίνακας]

Νέα τροπολογία αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου με θέμα “Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με την παράταση προθεσμιών έργων ΑΠΕ, εγγυητικών, λειτουργικής ενίσχυσης, κατηγοριών, τιμών αναφοράς κλπ

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο των προτεινόμενων διατάξεων:

Άρθρο 4
Παράταση προθεσμιών κατάθεσης Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού και επανακαθορισμός των εξαιρετέων κατηγοριών σταθμών -Τροποποίηση παρ. 7 και 8 του άρθρου 11A του ν. 4685/2020

Στο άρθρο 11A του v. 4685/2020 (Α’ 92), α) στην παρ. 7 παρατείνονται οι προβλεπόμενες προθεσμίες, ρυθμίζεται η αξιολόγηση των εκκρεμών αιτήσεων  και προστίθενται  δεύτερο  και τρίτο εδάφιο στην περ. α), β) στην παρ. 8 τροποποιείται  η περ. α) ως προς τη μέγιστη ισχύ παραγωγής,  βελτιώνεται  νομοτεχνικά η περ. γ), προστίθεται περ. δ) και οι παρ. 7 και 8 διαμορφώνονται ως εξής:

«7.α) Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., Βεβαιώσεων Παραγωγού, Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τη 15η.4.2022, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών αιτήσεων χορήγησης Άδειας Παραγωγής, Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι τη 15η.4.2022 πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, οφείλουν να προσκομίσουν την Εγγυητική Επιστολή  Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι τη 15η.4.2022, προκειμένου να διατηρηθούν σε ισχύ οι Άδειες Παραγωγής οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή οι Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή προκειμένου να αξιολογηθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις. Ο αρμόδιος Διαχειριστής αναρτά στην ιστοσελίδα του ανακοινώσεις, με τις οποίες ενημερώνει τους αιτούντες για τη διαπίστωση της πληρότητας ή μη των οικείων αιτημάτων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για την εφαρμογή του παρόντος. Σε περίπτωση υποβολής κοινού αιτήματος χορήγησης οριστικής προφοράς σύνδεσης, η πληρότητα του αιτήματος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης κρίνεται διακριτά για κάθε σταθμό.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι την ως άνω προθεσμία παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι Άδειες Παραγωγής, οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή οι Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό και αφορά στις ως άνω άδειες, ενώ οι εκκρεμείς αιτήσεις απορρίπτονται.

β) Ειδικά οι κάτοχοι Βεβαιώσεων Παραγωγού οι οποίοι έχουν καταβάλει το Τέλος του άρθρου 17 για την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού, δύνανται μέχρι την 15η.3.2022 να δηλώσουν, με ανέκκλητη δήλωσή τους προς τον Φορέα Αδειοδότησης κατά τη Φάση Α’, ότι δεν επιθυμούν τη διατήρηση της Βεβαίωσης Παραγωγού και αιτούνται την επιστροφή του τέλους του άρθρου 17 το οποίο έχουν καταβάλει. Με την υποβολή της ανέκκλητης δήλωσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει η Βεβαίωση Παραγωγού ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, το Τέλος επιστρέφεται από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. σε τραπεζικό λογαριασμό του κατόχου της Βεβαίωσης που δηλώνεται στην ως άνω ανέκκλητη δήλωση, μέχρι την 15η.4.2022.

8. Από την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες σταθμών:

α) οι σταθμοί με μέγιστη ισχύ παραγωγής μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) μεγαβάτ (MW),

β) οι σταθμοί που είναι ενταγμένοι στις στρατηγικές επενδύσεις του v. 3894/2010 (Α’ 204) και του v. 4608/2019 (Α’ 66) πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υποβάλει αίτηση στην εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για τον χαρακτηρισμό τους ως στρατηγικών επενδύσεων πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος,

γ) οι σταθμοί O.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, ιδρυμάτων, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία όλων των βαθμίδων,

δ) τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.».

Άρθρο 5
Θέσπιση ενιαίας διαδικασίας σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών-Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 12Α του ν. 
4414/2016

 1. Η παρ. 5 του άρθρου 12Α του v. 4414/2016 (Α’ 149), περί ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών που προκηρύσσονται μετά την 1η.1.2021, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ειδικά για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7, οι οποίες προκηρύσσονται μετά την 1η.1.2021, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Οι κάτοχοι των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), που επιλέγονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7, συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), με τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας και με την προϋπόθεση, ότι έχουν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προβλέπεται.

β) Ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) συνάπτει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

γ) Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των προθεσμιών της περ. α), καταπίπτουv οι  εγγυητικές επιστολές  που  έχουν  προσκομισθεί  στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας,  σύμφωνα  με την παρ. 5 του άρθρου 7 και επιλέγεται για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, ο επόμενος, στη σειρά μειοδοτικής κατάταξης της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας, σταθμός. Η Τιμή Αναφοράς του σταθμού αυτού ορίζεται ίση με τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής προσφοράς που υπέβαλε ο κάτοχος του σταθμού στη διαγωνιστική διαδικασία και της μεσοσταθμικής τιμής των προσφορών των έργων που επελέγησαν αρχικώς στη διαγωνιστική διαδικασία. Ο κάτοχος του σταθμού υποχρεούται να προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή και εν συνεχεία να συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εντός δύο  (2) μηνών από  την ενημέρωση που λαμβάνει από τη Ρ.Α.Ε., σχετικά με την επιλογή του για ένταξη στο καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου του σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης, επιλέγεται για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, ο αμέσως επόμενος, στη σειρά μειοδοτικής κατάταξης της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας, σταθμός. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται μέχρι να καλυφθεί η τελικά δημοπρατούμενη ισχύς. Επιτρέπεται υπερκάλυψη της δημοπρατούμενης  ισχύος  από  τον  τελευταίο σταθμό που επιλέγεται κατά την ανωτέρω διαδικασία.

δ) Σε περίπτωση που ο κάτοχος σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. λύσει τη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, την οποία σύναψε σύμφωνα με τις περ. α) και β), πριν τη λήξη της συμβατικής της διάρκειας, επιβάλλεται μηνιαίως και για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) ετών, πρόστιμο από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του v. 4001/2011 (Α’ 179), ίσο με τη διαφορά της Ειδικής Τιμής Αγοράς της αντίστοιχης τεχνολογίας του σταθμού Α.Π.Ε., από την Τιμή Αναφοράς του σταθμού αυτού, εάν η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη του μηδενός, επί τη  μηνιαία  παραγωγή  του σταθμού Α.Π.Ε.. Σε περίπτωση μη καταβολής του ως άνω προστίμου από μεριάς κατόχου του σταθμού εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την εκάστοτε μηνιαία επιβολή του προστίμου, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) που εκπροσωπεί τον σταθμό, μετά την ενημέρωσή τους από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., διαγράφουν αμελλητί τον σταθμό αυτό από τα σχετικά μητρώα και κοινοποιούν αντίγραφο της πράξεως διαγραφής στη Ρ.Α.Ε.. Επιπλέον, ο κάτοχος του σταθμού αυτού απαγορεύεται να συμμετέχει στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, είτε άμεσα, είτε μέσω Φο.Σ.Ε., είτε στο πλαίσιο διμερών συμβάσεων.».

 1. Η παρ. 1 ισχύει από 2.2022.

Άρθρο 6
Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, παρατείνεται έως την 31η.3.2022 η εφαρμογή των τιμών αναφοράς εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, οι οποίες ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν καθοριστεί με τον Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του v. 4414/2016 (Α’ 149). Ειδικά για αιολικούς σταθμούς της περ. δl της παρ. 10 του άρθρου 8 του v. 3468/2006 (Α’ 129), παρατείνεται κατά δέκα (10) μήνες η εφαρμογή των τιμών αναφοράς, οι οποίες ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν καθοριστεί με τον Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016.
 2. Παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς,  οι οποίες ορίζονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1045) για τις κατηγορίες 29α, 29β, 30α, 30β, 30γ του Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, ώστε οι τιμές αναφοράς των κατηγοριών αυτών να  ισχύουν  από  την lη.9.2022.
 3. Παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες η ισχύς των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών, για τους οποίους δεν έχει συναφθεί σύμβαση σύνδεσης και η ισχύς τους έληξε την lη.1.2022 ή λήγει έως και την 31η.3.2022.
 4. Παρατείνονται κατά δώδεκα (12) μήνες οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,  μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας  του άρθρου 7 του V. 4414/2016.
 5. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4414/2016.
 6. Παρατείνεται κατά δεκατέσσερις (14) μήνες η διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών βιομάζας, βιοαερίου, βιορευστών,  Συμπαραγωγής  Ηλεκτρισμού  Θερμότητας  Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), για τους οποίους έχουν συναφθεί συμβάσεις σύνδεσης και οι  οριστικές προσφορές σύνδεσής έχουν λήξει από την 1.2.2022 και λήγουν μέχρι την 31η.12.2022, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόσθετη εγγυητική επιστολή προς τον αρμόδιο διαχειριστή, σύμφωνα με το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής που έχει καθοριστεί βάσει της περ. 3 της υποπαρ. 1.1. της παρ. 1 του άρθρου  πρώτου του  ν. 4152/2013 (Α’ 107), ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ ανά μεγαβάτ (100.000€/MW).
 7. Παρατείνονται κατά είκοσι δύο (22) μήνες:

α) Η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/2.3.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1021), ώστε να ισχύουν από την 1η.1.2024,

β) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκτός των τιμών αναφοράς των κατηγοριών 29α, 29β, 30α, 30β, 30γ, ώστε να ισχύουν από την 1η.1.2025.

 1. Η προθεσμία της παρ. 3δ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, περί σύναψης συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης φωτοβολταϊκών σταθμών Ενεργειακών Κοινοτήτων, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες.

Άρθρο 7
Επανακαθορισμός κατηγοριών και αναπροσαρμογή Τιμών Αναφοράς σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας με συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης

 1. Οι κατηγορίες σταθμών 1α και 1β του Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), τροποποιούνται ως προς το αναφερόμενο πλαίσιο ισχύος παραγωγής, στους σταθμούς της κατηγόριας 1α τίθεται ειδικότερη προϋπόθεση και οι κατηγορίες 1α και 1β, διαμορφώνονται ως εξής:

α) «1α – Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των έξι μεγαβάτ (6 MW), οι οποίες δεν εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών», και

β) «1β – Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των εξήντα κιλοβάτ (60 kW) και μικρότερης ή ίσης των έξι μεγαβάτ (6 MW)».

 1. Με την επιφύλαξη των αιολικών σταθμών της περ. δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), για το χρονικό διάστημα από την 15η.4.2022,  μέχρι την έναρξη  εφαρμογής  των τιμών αναφοράς που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.3.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1021), οι Τιμές Αναφοράς για τις κατηγορίες 1α, 1β, 1γ και 2 του Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), καθορίζονται ως εξής:

 

α/α Κατηγορία Σταθμών Τ.Α.
(€/MWh)
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των έξι μεγαβάτ (6 MW), οι οποίες δεν εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. 70
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος   ή μέγιστης   ισχύος παραγωγής   μεγαλύτερης των εξήντα κιλοβάτ (60 kW) και μικρότερης ή ίσης των έξι μεγαβάτ (6 MW). 89
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης  της Ρ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 904/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. υπ’  αριθμ. 155/2012 (ΦΕΚ Β’ 908) και 452/2015 (ΦΕΚ Β’ 2859) και ισχύει, και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3175/2003 (Α’ 207), καθώς και οι κάτοχοι αδειών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία προβλέπει στους Ειδικούς της Όρους ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής θα συμπεριληφθεί στον Πίνακα 3 των νέων χρηστών των παραπάνω αποφάσεων της Ρ.Α.Ε. 65
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 60 kW 157
2 Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6MW, που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 90

Πηγή: news.b2green.gr