ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Διαδικασία Aνάθεσης Kαθηκόντων Ιατρού Εργασίας υποχρεωτικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ – ΣΕΠΕ. Από 1η Μαΐου Aποκλειστικά μέσω της Nέας Διαδικασίας η ΑνάθεσηBy
Galanosengineering
03 Μαρ 21
0
comment
Διαδικασία Aνάθεσης Kαθηκόντων Ιατρού Εργασίας υποχρεωτικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ – ΣΕΠΕ. Από 1η Μαΐου Aποκλειστικά μέσω της Nέας Διαδικασίας η Ανάθεση

Με την με Αριθμ. 5685/121/22-02-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας αποφασίζεται η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης καταχώρισης δεδομένων ιατρών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας και Ιατροί που περιλαμβάνονται στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και ορίζεται νέα διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ – ΣΕΠΕ.

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται:

α) σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) σε επιχειρήσεις, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων, (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 84), όπως ισχύει, δηλαδή:

αα) σε Ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας και

αβ) σε Ιατρούς που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως ισχύει.

β) στις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και στις Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), και

γ) σε όλους τους εργοδότες που έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8, 9 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., στις κατ΄ εξουσιοδότηση του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και σε ειδικότερες διατάξεις [παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 399/1994 (Α΄ 221), παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 102/2020 (Α΄ 244), παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 212/2006 (Α΄ 212), παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 94/1987 (Α΄ 54) και παρ. 2 του άρθρου 125 του Ν.4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύουν].

Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών

1. Στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), καταχωρούνται δεδομένα φυσικών προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως ισχύει.

2. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική βάση τηρούνται στοιχεία ταυτοποίησης Ιατρών που έχουν δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, στοιχεία ειδικότητας και λοιπών προϋποθέσεων εγγραφής τους, καθώς και στοιχεία άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης.

3. Η ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ έχει ως προϋπόθεση την καταχώριση του ιατρού στην ηλεκτρονική βάση

Ανάθεση Καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

1. Η ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας σε επιχείρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο σε Ιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ.

2. Η ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας προϋποθέτει την αποτύπωση στα σχετικά έντυπα της σύμφωνης γνώμης των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία είναι, κατά περίπτωση: ο Εργοδότης, ο Ιατρός, και η ΕΞΥΠΠ (Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης).

3. Για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας τα εμπλεκόμενα μέρη προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

β) Το σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου σχετικά με την άσκηση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Ενδεικτικά ελέγχονται:

βα) ο ετήσιος χρόνος άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας και η κατανομή του χρόνου κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των εργαζομένων και την κατηγορία επικινδυνότητας,

ββ) ο ετήσιος χρόνος άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας και η κατανομή του χρόνου κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα σε παράρτημα της ίδιας επιχείρησης ή σε άλλη επιχείρηση.

γ) Με τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου ολοκληρώνεται ο καταρχήν έλεγχος του νομότυπου ως προς τα προαναφερθέντα στοιχεία της ανάθεσης και στη συνέχεια αποστέλλεται ειδοποίηση κατά περίπτωση στα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (ιατρός ή/ και ΕΞΥΠΠ), για να δηλώσουν την αποδοχή ή μη της ανάθεσης καθηκόντων που προτείνεται από τον εργοδότη.

δ) Ο Ιατρός ή/και η ΕΞΥΠΠ, που λαμβάνει ειδοποίηση μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την προταθείσα από τον εργοδότη ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, επιλέγει το πεδίο αποδοχής των όρων της ανάθεσης.

ε) Με την αποδοχή της πρότασης για ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας και η ανάθεση δρομολογείται στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.

4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ προβαίνουν σε περαιτέρω έλεγχο του νομότυπου της ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης μη συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων, η αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. αποστέλλει αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας που κοινοποιείται στον προσωπικό λογαριασμό του αιτούντα εργοδότη.

5. Ειδικότερα, ο εργοδότης συμπληρώνει εκ νέου το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, ακόμη κι αν πρόκειται για τον ίδιο Ιατρό:

i) Σε περίπτωση μεταβολής κατά περίπτωση ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων της παρ. 3 και

ii) Με τη συμπλήρωση κάθε δωδεκαμήνου εκάστης ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την επικαιροποίηση των ως άνω δηλωθέντων στοιχείων της παρ. 3.

Χρόνος εφαρμογής των νέων διατάξεων

1. Από την 01/03/2021 όλοι οι Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας ή περιλαμβάνονται στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε, εγγράφονται στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 αυτής.

2. Από την 01/05/2021 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

3. Για τις αναθέσεις καθηκόντων Ιατρών εργασίας που θα υποβληθούν εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30/04/2021, θα πρέπει έως 30/04/2022 να υλοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

Τυχόν τροποποιήσεις των εν λόγω έγγραφων αναθέσεων υποβάλλονται αποκλειστικά με τη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

Πηγή: e-forologia.gr