ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Επικαιροποίηση Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου Λόγω του COVID-19By
Galanosengineering
18 Δεκ 20
0
comment
Επικαιροποίηση Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου Λόγω του COVID-19

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων ο Εργοδότης οφείλει, να έχει στη διάθεσή του όπως καθορίζεται στο άρθρο 43 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α’ / 02 – 06 – 2010) μια Γραπτή Εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την Ασφάλεια και την Υγεία.

Η εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει την αναγνώριση και καταγραφή των κινδύνων που υπάρχουν στην επιχείρηση, καθώς και αυτών που ενδέχεται να εμφανισθούν.

Επισημαίνεται ότι παρόλο που η διάδοση του κορωνοϊού Covid – 19 στην κοινότητα-εργασιακούς χώρους και ο περιορισμός των κρουσμάτων και της επιδημίας αποτελεί πρωτίστως θέμα Δημόσιας Υγείας, ο εργοδότης, υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας.

Η διαχείριση των προληπτικών μέτρων πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ακολουθεί τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), τα Υπουργεία και οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι αναφέρουν σχετικά για τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών:

•  Επικαιροποίηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ως προς την αξιολόγηση και μέτρα πρόληψης και προστασίας.

•  Ενημέρωση των εργαζομένων για τον κίνδυνο λοίμωξης, τα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

•  Διαβούλευση με τους εργαζομένους.

•  Λήψη μέτρων περιβαλλοντικής και ατομικής υγιεινής.

•  Χορήγηση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.).