ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Η/Μ Μελέτες – Πυροπροστασία

h-m-egatastaseis

Tο Τεχνικό Γραφείο GALANOS ENGINEERING Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορεί να παρέχει σε μία επιχείρηση πλήρη κάλυψη με την παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συγκροτημάτων Γραφείων – Κατοικιών, Βιομηχανικών Κτηρίων, Πρατήριων Υγρών Καυσίμων, Σταθμών Αυτοκινήτων, Συνεργείων – Αντιπροσωπειών Αυτοκινήτων, Εμπορικών Κέντρων, Ξενοδοχείων, κλπ.

 • Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων – Θερμομονωτικής Επάρκειας.
 • Εγκαταστάσεων Θέρμανσης – Κλιματισμού.
 • Εγκαταστάσεων Καύσιμου Φυσικού Αερίου.
 • Εγκαταστάσεων Υγραερίου.
 • Εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
 • Ανυψωτικών Συστημάτων.
 • Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ισχυρών Ρευμάτων (φωτισμός, ρευματοδότες, κίνηση)
 • Υποσταθμών Μέσης Τάσης.
 • Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ασθενών Ρευμάτων (Δίκτυα Voice – Data, Κλειστά Κυκλώματα CCTV).
 • Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων B.M.S., ACCESS CONTROL.
 • Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας.
 • Συστημάτων Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας Ειδικών Κτηρίων.
 • Μελέτες Εφαρμογής (Τεύχη Δημοπράτησης & Συγγραφής Υποχρεώσεων, Σχέδια Κατασκευαστικών Λεπτομερειών, Τεύχη Τεχνικών Περιγραφών & Προδιαγραφών, Χρονικός Προγραμματισμός Έργου).
 • Λεπτομερείς έλεγχοι των κατασκευών για την ορθή και έντεχνη εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών της Άδειας Δόμησης.
 • Έλεγχοι του/των εργολάβου/ων, ως προς την έντεχνη και πλήρη κατασκευή όλων των προσυμφωνημένων εργασιών.
 • Έλεγχοι ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου.
 • Τακτική παρακολούθηση της προόδου των εργασιών και τήρηση του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.