ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Νέες αποφάσεις ΥΠΕΝ: Προσαύξηση συντελεστή δόμησης, επιτρεπόμενου ύψους & κατασκευή υπόσκαφων κτιρίωνBy
Galanosengineering
03 Ιούνιος 22
0
comment
Νέες αποφάσεις ΥΠΕΝ: Προσαύξηση συντελεστή δόμησης, επιτρεπόμενου ύψους & κατασκευή υπόσκαφων κτιρίων

Με τρεις νέες αποφάσης του ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς, δίνει διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, που αφορούν σε περιπτώσεις προσαύξησης συντελεστή δόμησης, προσαύξησης επιτρεπόμενου ύψους και κατασκευής υπόσκαφων κτιρίων.

Οι τρεις αποφάσεις

Α. Με την απόφαση με θέμα “Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης στο άρθρο 10 του ν.4067/12, όπως ισχύει”, ο Υφυπουργός δίνει διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις οικοπέδων, αυτοτελών ή εκ συνενώσεως, που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως στα οποία δίνεται το κίνητρο ποσοστιαίας αύξησης του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης του οικοπέδου βάσει της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.4067/12.

Συγκεκριμένα, στην απόφασή του ο κ. Ταγαράς αναφέρει:

Η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.4067/12, σύμφωνα με τη διατύπωσή της αλλά και την αιτιολογική έκθεση του ΝΟΚ, αναφέρεται μόνο σε κατά κανόνα αρτιότητα οικοπέδων ως προς εμβαδόν, χωρίς απαίτηση εξασφάλισης της κατά κανόνα αρτιότητας στο πρόσωπο.B2Green

Ως εκ τούτου, η διατύπωση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 10 του Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του ΝΟΚ (Αποφ-63234.19.12.2012) το οποίο ορίζει ότι «Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά σε οικόπεδα άρτια κατά κανόνα, αυτοτελή ή δημιουργούμενα εκ συνενώσεως που εμπίπτουν στις περιοχές της παραγράφου 1 του άρθρου.», αναφέρεται αποκλειστικά στην απαίτηση του κατά κανόνα εμβαδού.

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση από εδώ

Β. Με την απόφαση με θέμα “Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου”, ο Υφυπουργός δίνει διευκρινίσεις για την προσαύξηση του επιτρεπόμενου ύψους για τις ππεριπτώσεις που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως στα οποία δίνεται το κίνητρο ποσοστιαίας αύξησης του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης του οικοπέδου βάσει των παρ.1 του άρθρου 10 του ν.4067/12 και ταυτόχρονα εμπίπτουν στις διατάξεις που παρέχουν κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας βάσει της παρ.1 και 2 του άρθρου 25 του ν.4067/12.

Συγκεκριμένα, στην απόφασή του ο κ. Ταγαράς αναφέρει:

1.  Σε περίπτωση ταυτόχρονης εφαρμογής των κινήτρων της παρ.1 του άρθρου 10 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 25 του ν.4067/12 και σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, η προσαύξηση του επιτρεπόμενου ύψους κατά το άρθρο 15 του ΝΟΚ γίνεται αποκλειστικά και μόνο βάσει του προσαυξημένου συντελεστή δόμησης που έχει υπολογιστεί κατά το άρθρο 10 του ν.4067/12, χωρίς δηλαδή να προσαυξάνεται το ύψος και από την εφαρμογή του άρθρου 25.

2.  Ο τρόπος υπολογισμού της μείωσης του αναφερόμενου ποσοστού κάλυψης κατά 5% της παρ. 8 περ.δ του άρθρου 15 του ν.4067/12, όπως ισχύει, υπολογίζεται ως εξής: ποσοστό κάλυψης – 5% x ποσοστό κάλυψης, ήτοι 0,95 x ποσοστό κάλυψης.

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση από εδώ

Γ. Με την απόφαση με θέμα “Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων”, ο Υφυπουργός δίνει διευκρινίσεις για τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4067/12 σε περιοχές όπου ισχύουν διατάγματα τα οποία επιβάλλουν υποχρεωτικά την κατασκευή στέγης.

Συγκεκριμένα, στην απόφασή του ο κ. Ταγαράς αναφέρει:

1. Ως προς τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4067/12 σε περιοχές όπου ισχύουν διατάγματα τα οποία επιβάλλουν υποχρεωτικά την κατασκευή στέγης, συμφωνεί με το ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/87602/2558/16.9.2020 έγγραφο της ΔΑΟΚΑ του ΥΠΕΝ, ότι:

«Η υποχρέωση κατασκευής στέγης η οποία επιβάλλεται από ειδικά διατάγματα / όρους δόμησης περιοχών (όπως εν προκειμένω το πδ 25.7.1984, ΦΕΚ 446 Δ/84) αφορά σε κτήρια που ανεγείρονται πάνω από τη οριστική στάθμη του εδάφους.

Τα υπόσκαφα κτήρια, σύμφωνα με τον ορισμό τους (παρ. 88 άρθρο 2 του ν.4067/2012), κατασκευάζονται υπό τη στάθμη του φυσικού εδάφους, με επέμβαση σε αυτό και πλήρη επαναφορά στην αρχική του μορφή.

Από τα ανωτέρω συνάγεται κατ΄ αρχήν ότι δεν τίθεται θέμα κατασκευής στέγης – η οποία εξ΄ ορισμού συνιστά κατασκευή κάλυψης του κτηρίου – σε υπόσκαφο κτήριο. Περαιτέρω δε, τυχόν υποχρέωση κατασκευής στέγης επί κτηρίων, δεν συνεπάγεται την απαγόρευση ανέγερσης υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή, λόγω της αδυναμίας υλοποίησής της.».

2. Στην περίπτωση που το διάταγμα που ισχύει στην περιοχή ορίζει επιπρόσθετα ότι η μορφολογία των κτισμάτων θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές, της κατά τα παραδοσιακά πρότυπα τοπικής αρχιτεκτονικής, είναι επιτρεπτή η κατασκευή υπόσκαφων κτιρίων, με εφαρμογή των προτύπων αυτών στην όψη του υπόσκαφου. Εφόσον δεν εντοπίζονται στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική υπόσκαφες κατασκευές, απαιτείται γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για την αρχιτεκτονική μελέτη, στο πλαίσιο της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4495/17.

3. Ειδικά για την κατασκευή υπόσκαφων κτηρίων στις περιοχές του από 1.12.1999 Π.Δ/τος (Δ’ 906), είναι επιτρεπτή, με την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνειά τους δεν υπερβαίνει τη μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια των κτηρίων, σύμφωνα με το προαναφερόμενο ειδικό διάταγμα.

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση από εδώ

Πηγή: news.b2green