ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Οι 256 Δήμοι που θα αποκτήσουν Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)By
Galanosengineering
13 Ιαν 21
0
comment
Οι 256 Δήμοι που θα αποκτήσουν Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785 /10664 Απόφαση: «Τροποποίηση της αριθμ. 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 366),όπως ισχύει» (ΦΕΚ 879/ΥΟΔΔ/23-10-2019) και την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Απόφαση:

«Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει» (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020), συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9403/21-12-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα:

ΕΝΤΑΞH ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020»

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση