ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Πολιτικής Ποιότητας

Η επιχείρηση GALANOS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – Τεχνικό Γραφείο έχει έδρα την Δράμα. Ιδρύθηκε από τον Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΠΘ Γαλανό Ι. Λάζαρο με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στην Περιβαλλοντική Σχεδίαση Έργων και στελεχώνεται με έμπειρους και εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες Μηχανικούς.

H εταιρεία  μας δραστηριοποιείται στα ακόλουθα πεδία:

Μελέτη – Επιβλέψη – Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών ‘Έργων

Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων – Ειδικών Εγκαταστάσεων κτηρίων,  Πυρασφάλειας,  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων, Κυκλοφοριακών Συνδέσεων-Κόμβων, Χωροθετήσεων Νέων Βιομηχανικών Μονάδων

Ενεργειακοί Έλεγχοι – Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

Άδειες Εργοστασίων – Πρατηρίων – Συνεργείων – Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Άδειες Βιομηχανιών, Εργοστασίων, Βιοτεχνιών, Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και Ενέργειας, Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, Συνεργείων Αυτοκινήτων, Σταθμών Αυτοκινήτων – Parking, Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Αυτοκινήτων, Χώρων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αδειοδοτήσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Μελέτες Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, Μελέτες Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Εκπαιδεύσεις Εργαζομένων, Τεχνική Επίβλεψη Λειτουργίας Εργοστασίων

Έλεγχοι – Επιθεωρήσεις – Πιστοποιήσεις

Βιομηχανικοί Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις Εγκαταστάσεων Υγρών και Αέριων Καυσίμων

Επιδοτούμενα Προγράμματα – Εκτιμήσεις Αξιών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού

Σύνταξη φακέλων για επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, Προϋπολογισμοί έργων, Κοστολόγηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και Ειδικών Εγκαταστάσεων κτηρίων, Τεκμηρίωση επενδύσεων, Εκτιμήσεις αξιών Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργοστασίων, Πραγματογνωμοσύνες.

 

Ποιότητα για την επιχείρηση θεωρείται η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών με τρόπο που να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις τόσο των πελατών όσο και της νομοθεσίας.

Βασική αρχή και δέσμευση της επιχείρησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διατιθέμενων υπηρεσιών και η ύπαρξη μόνο ευχαριστημένων πελατών.

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στην ολοκληρωμένη ποιότητα των υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των πελατών της.

Αναθεωρεί και αναβαθμίζει διαρκώς τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών της, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επιχειρηματικό επίπεδο και σε επίπεδο διαδικασιών καθώς και την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Οι στόχοι αυτοί καθορίζονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση.

Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα των μελετών που υλοποιεί σε κάθε δραστηριότητα.

Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η Ποιότητα των μελετών που αναλαμβάνει.

Υιοθετώντας την αρχή της διαρκούς ανάπτυξης, η εταιρεία μας αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

 

                                                              Δράμα 1/2/2019

Για την Διοίκηση

Λάζαρος Γαλανός