ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Σε ΦΕΚ οι Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας Κτιρίων & Υπαίθριων Χώρων • Το πλήρες κείμενοBy
Galanosengineering
03 Νοε 21
0
comment
Σε ΦΕΚ οι Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας Κτιρίων & Υπαίθριων Χώρων • Το πλήρες κείμενο

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικολάου Ταγαρά, που αφορά στις “Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας”.

Συγκεκριμένα, με τη συγκεκριμένη απόφαση, θεσπιζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου καθώς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 26, και ιδίως την παρ. 8, και το άρθρο 27 του ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79)
 2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133) και ειδικότερα την περ. β της παρ. 3 του αρ. 44.
 3. Τον ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
 5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α 119).
 6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
 7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
 8. Την υπό στοιχεία 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).
 9. Τον ν.4495/2017 «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄167), άρθρο 40, παρ. 1ε.
 10. Τον ν.4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 245), ιδίως τα άρθρα 119 και
 11. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. υπ’ αρ. 3046/304 της 1/3.2.1989 Απόφασης Υπ. ΠΕΧΩΔΕ «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄ 59).
 12. Τις διατάξεις του π.δ. 41/2018 «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων» (Α΄ 80).
 13. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» (Α΄ 10)
 14. Τις διατάξεις της Απόφασης Υπ. ΠΕΚΑ 52907/2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β΄2621).
 15. Τις διατάξεις της ΑπόφασηςΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 Υφυπουργού ΠΕΝ «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β΄2998).
 16. Τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» (Α’ 79/2012) του Γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»
 17. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 – Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

 1. Με τις διατάξεις της παρούσας θεσπίζονται:

Α. Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων

 1. Η παρούσα εφαρμόζεται από τους μελετητές και κατασκευαστές έργων σε κάθε νέο κτιριακό έργο, σε κάθε υφιστάμενο κτίριο το οποίο προσαρμόζεται ώστε να καταστεί προσβάσιμο, καθώς και κατά τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων στο αστικό περιβάλλον.

Άρθρο 2
Ορισμοί

 1. Ως «Μελέτη Προσβασιμότητας» ορίζεται η μελέτη που περιγράφει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, κατασκευές, εγκαταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε άτομα με κάθε μορφής αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα και αποτελεί μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης κάθε νέου έργου ή έργου προσαρμογής ή ανάπλασης που αφορά σε κτίριο ή υπαίθριο χώρο. Ανάλογα με το είδος του έργου διακρίνονται 2 κατηγορίες μελετών προσβασιμότητας: α. η Μελέτη Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου και β. η Μελέτη Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων ή ιδιωτικών κοινόχρηστων χώρων ως κάτωθι.
 2. Ως «Μελέτη Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου» ορίζεται η μελέτη προσβασιμότητας που περιγράφει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, κατασκευές, εγκαταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας κάθε νέου κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού ή κάθε υφιστάμενου κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού ώστε να καταστεί προσβάσιμο μετά από προσαρμογή. Η ανωτέρω μελέτη αποτελεί μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του κτιρίου.
 3. Ως «Μελέτη Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων» ορίζεται η μελέτη που περιγράφει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, κατασκευές, εγκαταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας εξωτερικών υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων. Αφορά κάθε νέα μελέτη διαμόρφωσης ή μελέτη ανάπλασης και αποτελεί μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης διαμόρφωσης ή ανάπλασης εξωτερικών υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.

Άρθρο 3
Περιεχόμενα της Μελέτης Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου

 1. Η «Μελέτη Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου» περιλαμβάνει την επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών αντικειμένων του έργου, ώστε να διασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη, ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλής διακίνηση ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικότερα ατόμων με αναπηρία ή / και εμποδιζόμενων ατόμων κάθε κατηγορίας στο έργο. Οι παραπάνω πληροφορίες, συμπεριλαμβάνονται επίσης στην τοπογραφική μελέτη, στην αρχιτεκτονική μελέτη και στην τεχνική έκθεση του συνόλου της μελέτης κάθε έργου.
 2. Τα περιεχόμενα της «Μελέτης Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου» είναι τα κάτωθι:
  α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, η οποία αναφέρει κατ’ ελάχιστον:
  • Τους κανονισμούς, οδηγίες, πρότυπα κ.λπ. που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνταξη της παρούσας μελέτης.
  • Αιτιολόγηση της πρότασης αντιμετώπισης της ανεμπόδιστης, αυτόνομης και ασφαλούς διακίνησης των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικά των ατόμων με κάθε μορφής αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων στο έργο, με συνοπτική αναφορά στα προβλεπόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε αυτά.
  • Τις προβλεπόμενες από τη μελέτη εξυπηρετήσεις για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αυτόνομης κυκλοφορίας των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικά των ατόμων με κάθε μορφής αναπηρία ή/και των εμποδιζόμενων ατόμων στο έργο και τις προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν την κατασκευή αυτών.
  • Τις προβλεπόμενες προσβάσιμες διαδρομές (οριζόντιες και κατακόρυφες). Τον απαιτούμενο προβλεπόμενο αριθμό (πλήθος) προσβάσιμων διαδρομών ανά όροφο. Το προβλεπόμενο πλάτος των προσβάσιμων διαδρομών.
  • Τον τρόπο διασφάλισης της διαφυγής ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, από το κτίριο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (προστατευμένοι προσβάσιμοι χώροι αναμονής, προσβάσιμες διαδρομές/οδεύσεις διαφυγής, υλικά κ.λπ.).

Στην ανωτέρω τεχνική έκθεση μπορεί να εμπεριέχεται Πίνακας μηχανισμών και ειδικών κατασκευών που τοποθετούνται στο κτίριο και στον ακάλυπτο χώρο του.

β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ που θα περιλαμβάνουν:

 • Σχέδιο περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου σε κλίμακα 1:200 ή άλλη κατάλληλη βάσει της αρχιτεκτονικής μελέτης όπου θα εμφανίζονται όλα τα προτεινόμενα στοιχεία διαμόρφωσης και εξοπλισμού (μόνιμου και κινητού) για την εξασφάλιση προσβασιμότητας
 • Διάγραμμα κινήσεων πεζών και ειδικότερα ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων, σε κλίμακα κατάλληλη βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος της αρχιτεκτονικής μελέτης, όπου προκύπτει η ασφάλειά τους από κινήσεις οχημάτων.
 • Σχέδια κατόψεων και τομών ανά στάθμη σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 όπου σημειώνονται τα εξής:
  • οι προσβάσιμες είσοδοι του κτιρίου,
  • οι προσβάσιμες οδεύσεις (οριζόντιες και κατακόρυφες) ανά στάθμη, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής από/προς τυχόν υπόγειους χώρους στάθμευσης και τον περιβάλλοντα χώρο
  • οι προβλεπόμενες εξυπηρετήσεις και εξοπλισμοί για άτομα με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα (προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, προσβάσιμοι ανελκυστήρες και λοιπά μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, ράμπες, ειδικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία, ειδικές θέσεις στάσης χρηστών αμαξιδίου σε ειδικούς χώρους π.χ. αμφιθέατρα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση κ.λπ.)
  • οι χώροι αναμονής και καταφυγής εντός του κτιρίου και η προβλεπόμενη όδευση διαφυγής για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα
 • Σχέδια λεπτομερειών σε κλίμακα 1:20 ή 1:50, όπου απεικονίζονται ενδεικτικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης και αυτόνομης διακίνησης, εξυπηρέτησης αλλά και της ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων (στηθαία και κιγκλιδώματα, ράμπες, κλίμακες, μηχανικά μέσα ανύψωσης, ειδικά τμήματα πάγκων, ειδικοί χώροι στάσης χρηστών αμαξιδίων, προσβάσιμα WC, ανάγλυφες πινακίδες σήμανσης, επιδαπέδια σήμανση, οδηγοί τυφλών κ.λπ.)

Άρθρο 4
Περιεχόμενα της Μελέτης Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων

 1. Η «Μελέτη Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων», περιλαμβάνει την επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών αντικειμένων του έργου, ώστε να διασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη, ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλής διακίνηση ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικότερα ατόμων με αναπηρία ή / και εμποδιζόμενων ατόμων κάθε κατηγορίας στον υπαίθριο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο. Οι παραπάνω πληροφορίες, συμπεριλαμβάνονται επίσης στην τοπογραφική μελέτη, στην αρχιτεκτονική μελέτη και στην τεχνική έκθεση του συνόλου της μελέτης κάθε έργου.
 2. Τα περιεχόμενα της «Μελέτης Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων» είναι τα κάτωθι:

α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, η οποία αναφέρει κατ’ ελάχιστον:

 • Τους κανονισμούς, οδηγίες, πρότυπα κ.λπ. που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης.
 • Αιτιολόγηση της πρότασης αντιμετώπισης της ανεμπόδιστης, αυτόνομης και ασφαλούς διακίνησης των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικά των ατόμων με κάθε μορφής αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων στο έργο, με συνοπτική αναφορά στα προβλεπόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε αυτά.
 • Τις προβλεπόμενες από τη μελέτη εξυπηρετήσεις για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αυτόνομης κυκλοφορίας των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικά των ατόμων με αναπηρία ή/και των εμποδιζόμενων ατόμων στο έργο και τις προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν την κατασκευή αυτών.
 • Τις προσβάσιμες διαδρομές (οριζόντιες και κατακόρυφες). Το προβλεπόμενο πλάτος των προσβάσιμων διαδρομών.
 • Τον τρόπο διασφάλισης της διαφυγής ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (προστατευμένοι προσβάσιμοι χώροι αναμονής, διαδρομές/οδεύσεις διαφυγής, υλικά κ.λπ.).

β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ που θα περιλαμβάνουν:

 • Σχέδιο γενικής διάταξης του συνόλου του χώρου σε κλίμακα 1:200 ή 1:100 ή 1:50 ή άλλη κατάλληλη βάσει της αρχιτεκτονικής μελέτης όπου θα εμφανίζονται:
  • όλα τα προτεινόμενα στοιχεία διαμόρφωσης και αστικού εξοπλισμού (μόνιμου και κινητού) για την εξασφάλιση προσβασιμότητας
 • Διάγραμμα κινήσεων οχημάτων, ποδηλάτων, οχημάτων μικροκινητικότητας καθώς και πεζών και ειδικότερα ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων, σε κλίμακα κατάλληλη βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος της αρχιτεκτονικής μελέτης
 • Σχέδια επιμέρους κατόψεων και τομών σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 ή άλλη κατάλληλη όπου σημειώνονται τα εξής:
  • οι προσβάσιμες οδεύσεις (οριζόντιες και κατακόρυφες) ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων επί του κοινόχρηστου χώρου και προς τις παρακείμενες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού όδευσης τυφλών με τους τύπους των πλακών επισήμανσης και των ραμπών διαβάσεων,
  • οι προβλεπόμενες εξυπηρετήσεις και εξοπλισμοί για άτομα με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα και τον γενικό πληθυσμό (προσβάσιμα μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, ειδικές θέσεις στάσης/στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία, αστικός εξοπλισμός, όπως παγκάκια, πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες, κάδοι απορριμμάτων, κ.λπ., προστατευτικά κιγκλιδώματα, στέγαστρα ή στύλοι στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς, περίπτερα, φύτευση κ.λπ.
 • Σχέδια λεπτομερειών σε κλίμακα 1:20 ή 1:50, όπου αναφέρονται κατασκευαστικές λεπτομέρειες όλων των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης και αυτόνομης διακίνησης, εξυπηρέτησης αλλά και της ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων (στηθαία και κιγκλιδώματα, ράμπες, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, ειδικοί χώροι στάσης/στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων, επιδαπέδια σήμανση, οδηγοί τυφλών, διασταυρώσεις προσβάσιμων διαδρομών με άλλες ήπιας και μη κυκλοφορίας, στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς κ.λπ.)

γ. ΠΙΝΑΚΑΣ των στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών στον οποίο αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τυχόν πιστοποιητικά που τα παραπάνω διαθέτουν.

Άρθρο 5
Τεχνικές Οδηγίες – Απαιτήσεις σχεδιασμού και ανθρωπομετρικά μεγέθη για την σύνταξη «Μελέτης Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου», «Μελέτης Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων ή ιδιωτικών κοινόχρηστων χώρων»

 1. Για την σύνταξη των μελετών του άρθρου 2 της παρούσης, και όσον αφορά τις Τεχνικές Οδηγίες, τις απαιτήσεις σχεδιασμού και τα ανθρωπομετρικά μεγέθη, λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται:

α. οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α’ 79/2012) και ισχύουν

β. οι διατάξεις του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 79/2012) όπως τροποποιήθηκαν με το ν.4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ν.4782/21, ν.4819/21 και ισχύουν

γ. οι ισχύοντες κανονισμοί ειδικών κτιριακών έργων (θεάτρων, κινηματογράφων, σταθμών αυτοκινήτων κλπ)

δ. οι διατάξεις της υπ’ αρ. υπ’ αρ. 3046/304 της 30.1/3.2.1989 Απόφασης Υπ. ΠΕΧΩΔΕ «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄ 59/1989), όπως ισχύει

ε. οι διατάξεις του π.δ. 41/2018 «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων» (Α΄ 80 / 2018) όπως ισχύουν

στ. οι διατάξεις του π.δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» (Α΄ 10 / 1996)

ζ. οι διατάξεις της Απόφασης Υπ. ΠΕΚΑ 52907/2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β΄2621/ 2009)

η. οι διατάξεις της Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 Υφυπουργού ΠΕΝ «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β΄2998/2020)

θ. Για θέματα που δε ρυθμίζονται από τους ελληνικούς κανονισμούς και προδιαγραφές θα χρησιμοποιείται το ISO 21542 “Building construction – Accessibility and usability of the built environment” όπως ισχύει, ο “ADA «Standards for accessible design»” ή/και άλλοι σχετικοί και αναγνωρισμένοι ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανονισμοί και πρότυπα.

 1. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την υλοποίηση «Μελέτης Προσβασιμότητας υπαίθριου δημόσιου κοινόχρηστου χώρου» χαρακτηρίζονται ως σημειακές και δεν απαιτούν αλλαγή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής παρέμβασης
 2. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για κτίρια με χρήση κατοικίας συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης αυτών σε συνδυασμό με τα περιγραφόμενα στην παρ.1 του ίδιου άρθρου είναι κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι:

α. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ – απαιτούνται τα κάτωθι:

 • προσβάσιμες οδεύσεις ελάχιστου αποδεκτού πλάτους 0,90μ μέχρι την θύρα εισόδου του κτιρίου

β. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ – απαιτούνται τα κάτωθι:

 • προσβάσιμη είσοδος
 • προσβάσιμη όδευση από την θύρα εισόδου στον ανελκυστήρα ελάχιστου αποδεκτού πλάτους 0,90μ με χώρους ελιγμών

γ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – απαιτούνται τα κάτωθι:

 • προσβάσιμες οδεύσεις εντός του κτιρίου από και προς τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους (εφόσον προβλέπεται κοινόχρηστη δραστηριότητα) / είσοδο/ ανελκυστήρα κ.λπ. ελάχιστου αποδεκτού πλάτους 0,90μ με ταυτόχρονη πρόβλεψη χώρων ελιγμών αμαξιδίου
 • ελάχιστο αποδεκτό καθαρό πλάτος θυρών προς τους εξωτερικούς ή/και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους: 0,90μ.
 • ελάχιστο αποδεκτό πλάτος εσωτερικών θυρών 0,85μ.
 • δάπεδο σταθερό, αντιολισθηρό, μη ανακλαστικό, που να διευκολύνει την κίνηση αμαξιδίου και γενικά ατόμου με κινητικά προβλήματα
 • καλός φωτισμός
 • ενδεικτικά δύναται να προβλεφθεί χρωματική αντίθεση μεταξύ δαπέδου-τοίχου και τοίχου- θύρας στους κοινόχρηστους χώρους

δ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – απαιτούνται τα κάτωθι:

 • προσβάσιμος ανελκυστήρας. Ειδικά για υφιστάμενα κτίρια με χρήση κατοικίας που ανακαινίζονται εφαρμόζονται οι διατάξεις της Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 Υφυπουργού ΠΕΝ «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β΄2998/2020)
 • πρόβλεψη προσβάσιμων αναβατορίων πλατφόρμας, όπου απαιτείται ή προβλέπεται από την αρχιτεκτονική και την Η/Μ μελέτη
 • κλιμακοστάσια καταλλήλων προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση και εμποδιζόμενων ατόμων (π.χ κουπαστή, ρίχτι, αντιλισθηρότητα, κ.λ.π)
 • καλός φωτισμός

ε. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ – απαιτούνται τα κάτωθι:

 • προσβάσιμες οδεύσεις διαφυγής και προστατευμένοι προσβάσιμοι χώροι αναμονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, βάσει του ν.4067/2012 όπως ισχύει
 • ένας τουλάχιστον κύριος χώρος υγιεινής με δυνατότητα μελλοντικής μετατροπής σε προσβάσιμο χώρο υγιεινής , δηλαδή πρόβλεψη για τη δημιουργία ελεύθερου χώρου, πλάτους 0,90μ, στα δεξιά ή αριστερά της λεκάνης για δυνητική προσέγγιση αμαξιδίου, και με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης χρήστη αμαξιδίου σε αυτόν από την θύρα του χώρου υγιεινής
 1. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για λοιπά κτίρια συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης αυτών σε συνδυασμό με τα περιγραφόμενα στην παρ.1 του ίδιου άρθρου είναι οι κάτωθι:

α. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ– απαιτούνται τα κάτωθι:

 • προσβάσιμες οδεύσεις ελάχιστου αποδεκτού πλάτους 0,90μ και επιθυμητού 1,30μ μέχρι την θύρα εισόδου του κτιρίου (από χώρους στάσης ή/και στάθμευσης, από πεζοδρόμιο κ.λπ.).
 • ειδικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού θέσεων στάθμευσης (τα ανωτέρω ισχύουν και για υπόγειους χώρους στάθμευσης κτιρίων).
 • προσβάσιμη κατευθυντήρια σήμανση από την κύρια είσοδο του κτιρίου μέχρι την προσβάσιμη είσοδο του κτιρίου, εφόσον δεν ταυτίζεται με την κύρια είσοδο. Η προσβάσιμη είσοδος προκειμένου για υφιστάμενα κτίρια μπορεί να είναι δευτερεύουσα είσοδος

β. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ – απαιτούνται τα κάτωθι:

 • προσβάσιμη εισόδος
 • προσβάσιμη όδευση από την θύρα εισόδου στον ανελκυστήρα ελάχιστου αποδεκτού πλάτους 0,90μ με χώρους ελιγμών αμαξιδίου
 • προσβάσιμος χώρος υποδοχής ή πάγκος υποδοχής/ πληροφοριών εφόσον προβλέπεται στην αρχιτεκτονική μελέτη
 • προσβάσιμη πληροφοριακή σήμανση (επίτοιχη ανάγλυφη ή σε γραφή braille, ανάγλυφη μακέτα, ανάγλυφοι χάρτες κ.λπ.)

γ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – απαιτούνται τα κάτωθι:

 • προσβάσιμες οδεύσεις εντός του κτιρίου από και προς όλους τους χώρους/ είσοδο/ ανελκυστήρα/ αναβατόριο, ελάχιστου αποδεκτού πλάτους 0,90μ με ταυτόχρονη πρόβλεψη χώρων ελιγμών αμαξιδίου
 • ελάχιστο αποδεκτό καθαρό πλάτος θυρών 0,90μ
 • χρωματικές  αντιθέσεις   μεταξύ   δαπέδου-τοίχου, τοίχου-θύρας στις προσβάσιμες οδεύσεις
 • δάπεδο σταθερό, αντιολισθηρό, μη ανακλαστικό, που να διευκολύνει την κίνηση χρήστη αμαξιδίου και γενικά ατόμου μειωμένης κινητικότητας
 • καλός φωτισμός
 • προσβάσιμη σήμανση

δ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – απαιτούνται τα κάτωθι:

 • προσβάσιμος ανελκυστήρας
 • ειδικά για υφιστάμενα κτίρια όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α’ 143), ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή/και πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/ κινηματογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ ανταλλακτήρια κ.λπ.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων εφαρμόζονται οι διατάξεις της Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 Υφυπουργού ΠΕΝ «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β΄2998/2020)
 • πρόβλεψη προσβάσιμων αναβατορίων πλατφόρμας, όπου απαιτείται ή προβλέπεται από την αρχιτεκτονική και την Η/Μ μελέτη
 • προσβάσιμα κλιμακοστάσια καταλλήλων προδιαγραφών
 • καλός φωτισμός

ε. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ – απαιτούνται τα κάτωθι:

 • προσβάσιμοι χώροι υγιεινής σε ποσοστό 5% των συνολικών χώρων υγιεινής για χρήση κοινού ή σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ένας ανά συγκρότημα χώρων υγιεινής, ο οποίος μπορεί να έχει μικτή χρήση (ανδρών/ γυναικών)
 • προσβάσιμη σήμανση
 • προσβάσιμες οδεύσεις διαφυγής και προστατευμένοι προσβάσιμοι χώροι αναμονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών βάσει του ν.4067/2012 όπως ισχύει
 1. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για έργα διαμόρφωσης ή ανακατασκευής των υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών όπως των πλατειών/πεζοδρόμων/ πεζοδρομίων/ νησίδων, χώρων πρασίνου/ αλσών, στάσεων/αποβαθρών κ.λπ.), σε συνδυασμό με τα περιγραφόμενα στην παρ.1 του ίδιου άρθρου είναι οι κάτωθι:

α. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ / ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ / ΠΛΑΤΕΙΕΣ – απαιτούνται τα κάτωθι:

 • πρόβλεψη ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και όδευσης τυφλών, βάσει της ΥΑ 52907/2009 (Β΄2621/ 2009).
 • δημιουργία επιφανειών ισόπεδων, συνεχών, σταθερών, αντιολισθηρών, με επιμελές αρμολόγημα, που δεν επιβαρύνουν τη βάδιση και την κύλιση του αναπηρικού αμαξιδίου και των ατόμων μειωμένης κινητικότητας
 • τοποθέτηση σχαρών εκτός της όδευσης τυφλών, ισόπεδα με το παρακείμενο δάπεδο και με κενά μεταξύ των ράβδων τους μικρότερα του ενός εκατοστού (0,01μ.) ώστε να δημιουργούν πυκνό πλέγμα
 • φύτευση των δένδρων, εκτός της ελεύθερης όδευσης πεζών, με υποχρεωτική κάλυψη των λάκκων φύτευσης αυτών ισόπεδα με την παρακείμενη επιφάνεια με σχάρα, με τις ίδιες προδιαγραφές ως ανωτέρω. Εναλλακτικά οι λάκκοι των δένδρων εφόσον βρίσκονται εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών είναι δυνατό να οριοθετούνται με περίζωμα (σοβατεπί) ύψους τουλάχιστον δέκα εκατοστών (0,10)μ
 • τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού (π.χ. παγκάκια, κάλαθοι αχρήστων, κάδοι απορριμμάτων, περίπτερα, πινακίδες πληροφόρησης, επίστυλα φωτιστικά, τηλέφωνα, στάσεις λεωφορείων, γραμματοκιβώτια, προστατευτικά εμπόδια, αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων κ.λπ.) εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Οι ακμές των στοιχείων πρέπει να είναι στρογγυλεμένες
 • προβολή και σήμανση επί του δαπέδου στοιχείων εξοπλισμού που τοποθετούνται επί των κτιρίων, ή άλλων επιτρεπόμενων προεξεχόντων στοιχείων (π.χ. ανηρτημένοι τηλεφωνικοί θάλαμοι, γραμματοκιβώτια κ.λπ.), εφόσον βρίσκονται σε ύψος < 2,20μ,
 • μη τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στύλων και πάσης φύσεως εμποδίων κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών. Κατ’ εξαίρεση ήδη υφιστάμενες κλίμακες υπογείων οριοθετούνται στα πλαϊνά τους όρια με κιγκλίδωμα με στρογγυλεμένες ακμές
 • πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης
 • πρόβλεψη σήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΥ επιπλέον των προβλεπόμενων στην ΥΑ 52907/2009 (Β΄2621/ 2009) στις διασταυρώσεις διαδρομών ατόμων με αναπηρία με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομους κ.λπ.

β. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ – απαιτούνται τα κάτωθι:

 • πρόβλεψη ραμπών καταλλήλων προδιαγραφών στα σημεία που επιβάλλεται σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του οδοστρώματος, κατασκευασμένων εγκαρσίως του πεζοδρομίου, με πλάτος τουλάχιστον 1,50μ ή ίσο με το πλάτος της διάβασης πεζών (επιθυμητό). Σε περίπτωση πεζοδρομίων μικρού πλάτους, κατασκευάζονται ράμπες καταλλήλων προδιαγραφών παράλληλα προς τον άξονα της κίνησης, καταλαμβάνουν όλο το πλάτος των πεζοδρομίων και καταλήγουν σε υποβιβασμό της γωνίας στη διασταύρωση των δύο οδών. Όπου σε υφιστάμενα πεζοδρόμια, τεχνικά δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κλίση της ράμπας πεζοδρομίου μέχρι 5% ή ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου, επιτρέπεται μέγιστη κλίση της ράμπας μέχρι 8%. Στο σημείο συνάντησης του κρασπέδου της ράμπας και του οδοστρώματος δεν πρέπει να δημιουργείται έστω και ελάχιστη υψομετρική διαφορά. Στις περιπτώσεις διαβάσεων, οι ράμπες των πεζοδρομίων κατασκευάζονται πάντα η μία απέναντι στην άλλη
 • πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης

γ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ– απαιτούνται τα κάτωθι:

 • σε νησίδες με πλάτος > 3,00μ στα σημεία των διαβάσεων, διαμορφώνονται προσβάσιμες διαβάσεις, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο β
 • σε νησίδες με πλάτος < 3,00μ. στα σημεία των διαβάσεων, δημιουργείται ισόπεδη με την διάβαση διακοπή πλάτους ίσου με το πλάτος της διάβασης, και οπωσδήποτε όχι μικρότερου των 2,50 μ. Η αρχή και το τέλος της νησίδας σε όλο το πλάτος της διάβασης χαρακτηρίζονται με τις πλάκες τύπου Β: “ΚΙΝΔΥΝΟΣ”
 • πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης

δ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/ ΑΛΣΗ – απαιτούνται τα κάτωθι:

 • πρόβλεψη ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών
 • πρόβλεψη οδηγού τυφλών ή συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αναπηρίες όρασης
 • πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής, όπου προβλέπονται χώροι υγιεινής κοινού
 • πρόβλεψη πρόσβασης σε όλες τις κτιριακές και εν γένει υποδομές για χρήση κοινού
 • πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης

ε. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – απαιτούνται τα κάτωθι:

 • πρόβλεψη ειδικών θέσεων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρία, βάσει των διατάξεων της ΥΑ 52907/2009 (Β΄2621/ 2009) Υπ. ΠΕΚΑ
 • πρόβλεψη κατάλληλης σύνδεσης με ράμπα καταλλήλων προδιαγραφών, της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο πεζοδρόμιο
 • πρόβλεψη σήμανσης των ειδικών θέσεων στάθμευσης επί εδάφους και επί στύλου με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος Δημοσίευση

H ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 22/10/2021

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ