ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Υγεία και ασφάλεια

safety_big

Tο Τεχνικό Γραφείο GALANOS ENGINEERING Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορεί να παρέχει σε μία επιχείρηση πλήρη κάλυψη με ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.
  • Υπηρεσίες Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης.
  • Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου Χώρων Εργασίας (ΜΕΕΚ).
  • Μελέτες Σήμανσης Ασφαλείας Χώρων Εργασίας.
  • Εργοταξιακές Σημάνσεις.
  • Σχέδια Διάσωσης – Διαφυγής (για πυρκαγιά, σεισμό, κλπ).
  • Εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στον εργασιακό χώρο.
  • Μελέτες Προστασίας από εκρηκτικές ατμόσφαιρες – οδηγία ΑΤΕΧ.
  • Μετρήσεις Εργασιακού Περιβάλλοντος (θορύβου, σκόνης, φωτισμού, χημικών ουσιών, κ.α.).
  • Μελέτες Εργονομίας.