ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Υγιεινή και ασφάλεια

safety_big

Tο Τεχνικό Γραφείο GALANOS ENGINEERING Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορεί να παρέχει σε μία επιχείρηση πλήρη κάλυψη με την παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.
  • Υπηρεσίες Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης.
  • Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου Χώρων Εργασίας (ΜΕΕΚ).
  • Μελέτες Σήμανσης Ασφάλειας Χώρων Εργασίας.
  • Εργοταξιακές Σημάνσεις.
  • Σχέδια Διάσωσης – Διαφυγής (πυρκαγιά, σεισμός, κλπ).
  • Εκπαιδεύσεις Προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στον εργασιακό χώρο.
  • Μελέτες Προστασίας από εκρηκτικές ατμόσφαιρες – οδηγία ΑΤΕΧ.
  • Μετρήσεις Εργασιακού Περιβάλλοντος (θόρυβος, σκόνη, φωτισμός, χημικές ουσίες, κ.α.).
  • Μελέτες Εργονομίας.